پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2010

سی سالگی

سی ساله شده ام. یک هفته ای است که سی ساله شدم و هنوز دارم طعمش را مزمزه می کنم. طعم فهمیدن یک زن سی ساله مهاجر را.