نترس

گوش کن، نباید بترسی اصلا. این روزها تمام می شوند. قول می دهم. اگر کمی قوی تر باشی باید بگویم که  کل زندگی کلا چیزی شبیه همین روزها است.
زندگی آسان تر نمی شود هیچ وقت تو قوی تر یا زبانم لال ضعیف تر می شوی. اینها را می گویم چون می شناسمت چون انتخاب هایت را بلدم. دیده اکه عمدا از راه سخت تر می روی همیشه. پس نترس دختر جان. برو بیرون کمی نفس بکش و بهترین انتخاب را بکن. خاطرت جمع، هیچ کدام این روزها از آن هایی که پشت سر گذاشتی سخت تر نیست. خاطرت جمع از پسش برمی آیی. قول می دهم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او