کدام میم

تک و تنها روبروی پنجره بزرگ رو به کوچه های پیچ در پیچ نشسته بودم و فکر می کردم که تمام را  با کدام میم مینویسد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او