خسته. خسته. خسته
دلم می خواهد برای مدتی فراموشش کنم. فراموش فراموش فراموش
چراغ های رابطه خاموشند
چراغ های 
رابطه 
خاموشند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او