آهن دلی

چرا حتی اسم یک آدمی اینطور خط می اندازد روی تو؟ کجای کار اینطور آسیب پذیر شدی دختر جان. ترس ها را که کنار بزنی، هیچ چیزی را که نخواهی مال خودت کنی، ضدضربه هم می شوی. خوب نیست این مدل ضد ضربه بودن؟ آدم آهنی می شوی آن وقت؟ خب نباشد. خب بشوی. یک مدت هم بشو زن آهنی. سعدی بود که می گفت آهن دلی کنم چندی؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او