بعد یک زمانی کار به جایی می رسد که لازم نیست اسمش را از گوشه و کنار پاک کنی. خودش پاک می شود. طوری که دیگر حتی شنیدن صدایش هم چیزی را عوض نمی کند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او