هی می نویسم و پاک می کنم آخرسر باز هم پناه می برم به قصه دخترکی که دنبال مادرش می گشت پشت دیوارهای بلند زندان
نوشتن همیشه پناه است، همیشه


پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او