اون شاعری که می‌گفت از تو کجا گریزم؟ حتما همین سرگیجه‌های من را داشت که نقشه فرار می‌کشید و راه نمی‌یافت وشاعر شد آخر

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او