تحریریه

باید گزارش بنویسم و مثل مار دور خودم می پیچم. مشکل نوشتن نیست.مشکل حتی دور بودن از آدمهای گزارش هم نیست.
مشکل این است که روزنامه نگار تحریریه می خواهد.تحریریه ای که بشود درباره سوژه ها حرف زد، ایده ها را به بحث گذاشت، گزارش را آنقدر بالا و پایین کرد که آماده انتشار شود و آخرسر هم نشست به نقدش
تحریریه که نیست، منم و صفحه سفید و کلمات سیاه و این یک تنه رودر رو شدن با این همه سپیدی و سیاهی آسان نیست
دلم تحریریه می‌خواهدددددددددددددددد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او