۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

شاید یکی از معدود چیزهایی که این بار تحمل ناپذیر هستی را سبک می کنه، داشتن آدمیه که قلبت را سرشار کنه. 

حیرانی