کله سحری آفتاب اینقدر پر زور بود که با لبخند از خواب بیدار بشم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او