مامان دوباره خیلی جدی گیر داده که چرا بچه‌دار نمی‌شی؟  من مدام با شوخی و خنده ماجرا را رد می‌کنم و سعی می‌کنم بحث را جایی ببرم که بی‌خیال من بشن. طبیعتا فایده نداره و سعی بیهوده است. نوه می‌خواد.
 شاید باید برایش نامه بنویسم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او