اون صداي پر از شادي و خنده اش حالا جايش را به سكوت داده دوباره و چشمهايي كه حتي از توي اون عكس تار و تاريك هم ميشه غمش را خوند و اشكهاش را ديد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او