تعليق

كافه پر و خالي ميشه زن همانطور نشسته
ليوان ابجويش دست نخورده مانده و پنير و بادام زميني اش همان است كه بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او