وسط فروشگاه سرگردانم و دنبال يك چيز سبك مي گردم كه رها باشد و موقع پوشيدنش روي تنم سنگيني نكند. احساس خفگي دارم و دلم مي خواد هرچه هست  از تن بكنم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین