هنوز كه يادم مي افته بيمارستان بود و آن همه درد داشت و من نبودم، به گريه مي افتم. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او