چي دلم مي خواد؟ 
فرو برم توي يك پروژه تحقيقي مفصل بلند مدت و توش غوطه ور بشم. از اون مدلها كه صبح تا غروب بخونم و بنويسم و مصاحبه كنم و دور خودم يك حصار موقتي از كلمه ها بكشم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او