کلمه

کلمه کاش فقط کلمه باشه، چندتا حرف بهم چسبیده که چند ثانیه زنده است و تمام می‌شه. کاش عمرش همان چند ثانیه‌ای باشه که گفته می‌شه، نوشته می‌شه، خونده می‌شه. کاش تکرار نشن کلمه‌ها و بدتر از تکرار، تصویر نداشته باشن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او