می شناسم


هربار که اسمم را صدا می کنه و با اون چشم های شیطونش طوری نگاهم می کنه که یعنی می شناسمت، احساس می کنم همه فرارهام برای وصل نبودن به این دنیا بیهوده بوده
نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او