یک دردهایی هم هست که تمام نمیشه، حتی کم رنگ هم نمیشه. فقط ته نشین میشه. ته نشین که می شه معنی اش این نیست که هربار قلبت را فشار نده و اشکت را روان نکنه. ته نشین شدن فقط کمک می کنه که متوقف نشی.  که حتی وسط اشک هم جلو بری٬ حتی با امید.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او