پست‌ها

نمایش پست‌ها از November, 2015

خود عاشقم كه تمام شد و رفت

دلم بيشتر از همه چيز براي خود عاشقم تنگ ميشه كه اونطور ديوانه وار دوستش داشت و نفسش به نگاهش بند بود.