ريشه

ريشه هايش را گرفته دستش، 
دنبال خاك مي گردد
شايد هم آب
آب روان

ريشه هايم را گرفته ام توي دستم
خاكي براي ريشه هايم نيست
شايد در آب بكارمشان
در آب روان

ريشه هايش را گرفته بود دستش
دنبال خاك مي گشت
هيچ خاكي نمي تونه اين ريشه هاي در به در و زخم خورده را دوباره بارور كنه
به آب سپردشون
همه آب هاي جهان يك روزي به اقيانوس مي رسند

خاكي براي ريشه هايم نيست
در آب مي كارمشان

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او