سبکباران ساحل‌هاهمه زندگي ام را جا كردم در يك چمدان و كوله كوچك. يك كوله كوچكتر هم يادگاري هايي كه نه مي توانم ببرم و نه مي شود ازشان دل كند كه مي رود خانه دوستي به امانت. بقيه، هرچه از تصفيه حساب هاي چندين و چندباره اين يكساله مانده بود، بسته بندي شده اند كه بروند خيريه و کتابخانه. اين بار واقعا تمام شد و خوشحالم كه اينقدر سبك شدم بالاخره. مثل خواب و خيال است كه همه همه همه زندگي ام همين كوله و چمدان شده و حتي اگر بخواهم نروم و بمانم هم، با همين ها زندگي خواهم كرد.
مسافران حرفه اي مي گويند اگر براي ٧روز زندگي بارت را بسته باشي، با همان مي شود، سالها زندگي كرد. بار من هنوز بيشتر از ٧ روز است و سبك تر هم خواهم شد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او